Tuesday, August 31, 2010

Shiva Sahasranama - The 1008 Names of Lord Shiva

Shiva Sahasranama
The
1008 Names of Lord Shiva

Shiva and  Parvati
Shiva and  Ganapati

Om Namah Shivaya

As was stated in the introduction to the Shiva Sahasranama previously, there are possibly four different and unique sets of Shiva Sahasranama Stotras - two in the Mahabharata (later found repeated in many Puranas with minor variations), one unique set in the Shiva Purana and one unique set in the Rudrayamala Tantra. The previous version posted was that found in the Linga Purana (essentially from the Mahabharata).
Today, we have the version from the Shiva Purana. As with the Linga Purana version, in the Shiva Purana, Shiva is eulogized by Vishnu.

Shiva Sahasranama Stotram

Shiva Purana, Kotirudra Samhita
(Book IV), Chapter 35, 1-133

Suta said:

May this be heard, O great sages, I shall now recount the hymn of a thousand names of Shiva, whereby Shiva was pleased.

Vishnu said
:

Shiva; Hara; Mrida; Rudra; Pushkara; Pushpalochana; Arthigamya; Sadachara; Sharva; Shambhu; Maheshvara; Chandrapida; Chandramouli; Vishva; Vishvamareshvara; Vedantasara-sandoha; Kapali; Nilalohita; Dhyanadhara; Aparicchedya; Gouribharta; Ganeshvara; Ashtamurti; Vishvamurti; Trivargasvargasadhana; Jnanagamya; Dridaprajna; Devadeva; Trilochana; Vamadeva; Madadeva; Patu; Parivrida; Drida; Vishvarupa; Virupaksha; Vagisha; Shuchisattama; Sarvapramanasamvadi; Vrishanka; Vrishavahana; Isha; Pinaki; Khatvanga; Chitravesha; Chirantana; Tamohara; Mahayogi; Gopta; Brahma; Dhurjati; Kalakala; Krittivasah; Subhaga; Pranavatmaka; Unnadhra; Purusha; Jushya; Durvasa; Purashasana; Divyayudha; Skandaguru; Parameshthi; Paratpara; Anadimadhyanidhana; Girisha; Girijadhava; Kuberabandhu; Shrikanatha; Lokavarnottama; Mridu; Samadhivedya; Kodandi; Nilakantha; Parashvadhi; Vishalaksha; Mrigavyadha; Suresha; Suryatapana; Dharmadhama. Kshamakshetra; Bhagavana; Bhaganetrabhida; Ugra; Pashupati; Tarkshya; Priyabhakta; Parantapa; Data; Dayakara. (100)

Daksha; Karmandi; Kamashasana; Shmashananilaya; Suksha; Shmashanastha; Maheshvara; Lokakarta; Mrigapati; Mahakarta; Mahoushadhi; Uttara; Gopati; Gopta; Jnanagamya; Puratana; Niti; Suniti; Shuddhatma; Soma; Somarata; Sukhi; Sompapa; Amritapa; Soumya; Mahatejah; Mahadyuti; Tejomaya; Amritamaya; Annamaya; Suhapati; Ajatashatru; Aloka; Sambhavya; Havyavahana; Lokakara; Vedakara; Sutrakara; Sanatana; Maharshi; Kapilacharya; Vishvadipti; Vilochana; Pinakapani; Bhudeva; Svastida; Svastikrita; Sudhi; Dhatridhama; Dhamakara; Sarvaga; Sarvagochara; Brahmasrika; Vishvasrika; Sarga; Karnikara; Priya; Kavi; Shakha; Vishakha; Goshakha; Shiva; Bhishaka; Anuttama; Gangaplavodaka; Bhaya; Pushkala; Sthapati; Sthira; Vijitatma; Vishayatma; Bhutavahana; Sarathi; Sagana; Ganakaya; Sukirti; Chinnasamshaya; Kamadeva; Kamapala; Bhasmoddhulita-vigraha; Bhasmapriya; Bhasmashyai; Kami; Kanta; Kritagama; Samavarta; Nivritatma; Dharmapunja; Sadashiva; Akalmasha; Chaturvahu; Durvasa; Durasada; Durlabha; Durgama; Durga; Sarvayudhavisharada; Adhyatmayoganilaya; Sutantu; Tantuvardhana. (200)

Shubhanga; Lokasaranga; Jagadisha; Janardana; Bhasmashuddhikara; Meru; Ojasvi; Shuddhavigraha; Asadhya; Sadhusadhya; Bhrityamarkatarupadhrika; Hiranyareta; Pourana; Ripujivahara; Bala; Mahahrada; Mahagarta; Vyali; Siddhavrindaravandita; Vyaghracharmambara; Mahabhuta; Mahanidhi; Amritasha; Amritavapu; Panchajanya; Prabhanjana; Panchavimshatitattvastha; Parijata; Para-vara; Sulabha; Suvrata; Shura; Brahmavedanidhi; Nidhi; Varnashramaguru; Varni; Shatrujita; Shatrutapana; Ashrama; Kshapana; Kshama; Jnanavana; Achaleshvara;Pramanabhuta; Durjneya; Suparna; Vayuvahana; Dhanurdhara; Dhanurveda; Gunarashi; Gunakara; Satyasatyapara; Dina; Dharmaga; Ananda; Dharmasadhana; Anantadrishti; Danda; Damayita; Dama; Abhivadya; Mahamaya; Vishvakarma; Visharada; Vitaraga; Vinitatma; Tapasvi; Bhutabhavana; Unmattavesha; Pracchanna; Jitakama; Ajitapriya; Kalyanaprakriti; Kalpa; Sarvalokaprajapati; Tarasvi; Tavaka; Dhimana; Pradhanaprabhu; Avyaya; Lokapala; Antarhitatma; Kalpadi; Kamalekshana; Vedashastrarthatattvajna; Aniyama; Niyatashraya; Chandra; Surya; Shani; Ketu; Varanga; Vidrumacchavi; Bhaktivashya; Anagha; Parabrahm-amrigavanarpana; Adri; Adryalaya; Kanta; Paramatma. (300)

Jagadguru; Sarvakarmalaya; Tushta; Mangalya; Mangalavrita; Mahatapa; Dirghatapa; Sthavishtha; Sthavira; Dhruva; Aha; Samvatsara; Vyapti; Pramana; Parmatapa; Samvatsarakara; Mantra-pratyaya; Sarvadarshana; Aja; Sarveshvara; Siddha; Mahareta; Mahabala; Yogi; Yogya; Siddhi; Mahateja; Sarvadi; Agraha; Vasu; Vasumana; Satya; Sarvapaphara; Sukirti; Shobhana; Shrimana; Avanmanasagochara; Amritashashvata; Shanta; Vanahasta; Pratapavana; Kamandalundhara; Dhanvi; Vedanga; Vedavita; Muni; Bhrajishnu; Bhojana; Bhokta; Lokanantha; Duradhara; Atindriya; Mahamaya; Sarvavasa; Chatushpatha; Kalayogi; Mahanada; Mahotsaha; Mahabala; Mahabuddhi; Mahavirya; Bhutachari; Purandara; Nishachara; Pretachari; Mahashakti; Mahadyuti; Ahirdeshyavapu; Shrimana; Sarvacharyamanogati; Vahushruta; Niyatatma; Dhruva; Adhruva; Sarvashaska; Ojastejodyutidara; Nartaka; Nrityapriya; Nrityanitya; Prakashatma; Prakashaka; Spashtakshara; Budha; Mantra; Samana; Sarasamplava; Yugadikrida; Yugavarta; Gambhira; Vrishavahana; Ishta; Vishishta; Shishteshta; Shalabha; Sharabha; Dhanu; Tirtharupa; Tirthanama; Tirthadrishya; Stuta. (400)

Arthada; Apamnidhi; Adhishthana; Vijaya; Jayakalavita; Pratishthita; Pramanajna; Hiranyakavacha; Hari; Vimochana; Suragana; Vidyesha; Vindusamshraya; Balarupa; Vikarta; Balonmatta; Gahana; Guha; Karana; Karta; Sarvabandhavimochana; Vyavasaya; Vyavasthana; Sthanada; Jagadadija; Guruda; Lalita; Abheda; Bhavatmatmasamsthita; Vireshvara; Virabhadra; Virasanavidhi; Virata; Virachudamani; Vetta; Tivrananda; Nadidhara; Ajnadhara; Tridhuli; Shipivishta; Shivalaya; Balakhilya; Mahachapa; Tigmamshu; Badhira; Khaga; Adhirma; Susharana; Subrahmanya; Sudhapati; Maghavana; Koushika; Gomana; Virama; Sarvasadhana; Lalataksha; Vishvadeha; Sara; Samsarachakrabhrita; Amoghadanda; Madhyastha; Hiranya; Brahmavarchasi; Paramartha; Para; Mayi; Shambara; Vyaghralochana; Ruchi; Virinchi; Svarbandhu; Vachaspati; Aharpati; Ravi; Virochana; Skanda; Shasta; Vaivasvata; Yama; Yukti; Unnatakirti; Sanuraga; Paranjaya; Kailashadhipati; Kanta; Savita; Ravilochana; Vidvattama; Vitabhaya; Vishvabharta; Anivarita; Nitya; Niyatakalyana; Punyashravanakirtana; Durashrava; Vishvasaha; Dhyeya; Duhsvapnanashana; Uttarana; Dushkritiha. (500)

Vijneya; Duhsaha; Bhava; Anadi ; Bhurbhuvakshi; Kiriti; Ruchirangada; Janana; Janajanmadi; Pritimana; Nitimana; Dhava; Vasishtha; Kashyapa; Bhanu; Bhima; Bhimaparakrama; Pranava; Satpatchachara; Mahakasha; Mahaghana; Janmadhipa; Mahadeva; Sakalagamaparaga; Tattva; Tattavit; Ekatma; Vibhu; Vishvavibhushana; Rishi; Brahmana; Aishvaryajanmamrityujaratiga; Panchayajnasamutpatti; Vishvesha; Vimalodaya; Atmayoni; Anadyanta; Vatsala; Bhaktalokadhrika; Gayatrivallabha; Pramshu; Vishvavasa; Prabhakara;; Shishu; Giriraha; Samrata; Sushena; Surashatruha; Amogha; Arishtanemi; Kumuda; Vigatajvara; Svayamjyoti; Tanujyoti; Achanchala; Atmajyoti; Pingala; Kapilashmashru; Bhalanetra; Trayitanu; Jnanaskandamahaniti; Vishvotipatti; Upaplava; Bhaga; Vivasvana; Aditya; Yogapara; Divaspati; Kalyanagunanama; Papaha; Punyadarshana; Udarakirti; Udyogi; Sadyogi; Sadasanmaya; Nakshatramali; Nakesha; Svadhishthanapadashraya; Pavitra; Paphari; Manipura; Nabhogati; Hrit; Pundarikasina; Shatru; Shranta; Vrishakapi; Ushna; Grihapati; Krishna; Paramartha; Anarthanashana; Adharmashatru; Ajneya; Puruhuta; Purushruta; Brahmagarbha; Vrihadgarbha; Dharmadhenu; Dhanagama. (600)

Jagaddhitaishi; Sugata; Kumara; Kushalagama; Hiranyavarna; Jyotishmana; Nanbhutarata; Dhvani; Araga; Nayandyaksha; Vishvamitra; Dhaneshvara; Brahmajyoti; Vasudhama; Mahajyotianuttama; Matamaha; Matarishva; Nabhasvana; Nagaharadhrika; Pulastya; Pulaha; Agastya; Jatukarnya; Parashara; Niravarananirvara; Vairanchya; Vishtarashrava; Atmabhu; Aniruddha; Atri; Jnanamurti; Mahayasha; Lokaviragranti; Vira; Chanda; Satyaparakrama; Vyalakapa; Mahakalpa; Kalpaviriksha; Kaladhara; Alankarishnu; Achala; Rochishnu; Vikramonnata; Ayuhshabdapati; Vegi; Plavana; Shikhisarathi; Asamsrishta; Atithi; Shatrupreamathi; Padapasana; Vasushrava; Pratapa; Havyavaha; Vishvabhojana; Japaya; Jaradishamana; Lohitatma; Tanunapata; Brihadashva; Nabhoyoni; Supratika; Tamisraha; Nidagha; Tapana; Megha; Svaksha; Parapuranjaya; Sukhanila; Sunishpanna; Surabhi; Shishiratmaka; Vasanta; Madhava; Grishma; Nabhasya; Vijavahana; Angira; Guru; Atreya; Vimala; Vishvavahana; Pavana; Sumati; Vidvana; Travidya; Naravahana; Manobuddhi; Ahamkara; Kshetrajna; Kshetrapalaka; Jamadagni; Balanidhi; Vigala; Vishvagalava; Aghora; Anuttara; Yajna; Shreye. (700)

Nishshreyahpatha; Shaila; Gaganakundabha; Danavari; Arindama; Rajanijanaka; Charuvishalya; Lokakalpadhrika; Chaturveda; Chatrubhava; Chatura; Chaturapriya; Amlaya; Samamlaya; Tirthavedashivalaya; Vahurupa; Maharupa; Sarvarupa; Charachara; Nyayanirmayaka; Nyayi; Nyayagamya; Nirantara; Sahasramurddha; Devendra; Sarvashastraprabhanjana; Munda; Virupa; Vikranta; Dandi; Danta; Gunottama; Pingalaksha; Janadhyaksha; Nilagriva; Niramaya; Sahasravahu; Sarvesha; Sharanya; Sarvalokadhrika; Padmasana; Paramjyoti; Parampara; Paramphala; Padmagarbha; Mahagarbha; Vishvagarbha; Vichakshana; Characharajna; Varada; Varesha; Mahabala; Devasuraguru; Deva; Devasuramahashraya; Devadideva; Devagni; Devagnisukhada; Prabhu; Devasureshvara; Divya; Devasuramaheshvara; Devadevamaya; Achintya; Devadevatmasambhava; Sadyoni; Asuravyaghra; Devasimha; Divakara; Vibudhagravara; Shreshtha; Sarvadevottamottama; Shivajnanarata; Shrimana; Shikhi-shriparvatapriya; Vajrahasta; Siddhakhadgi; Narasimhanipatana; Brahmachari; Lokachari; Dharmachari; Dhanadhipa; Nandi; Nandishvara; Ananta; Nagnavratadhara; Shuchi; Lingadhyaksha; Suradhyaksha; Yogadhyaksha; Yugavaha; Svadharma; Svargata; Svargakhara; Svaramayasvana; Vanadhyaksha; Vijakarta; Dharmakrit; Dharmasambhava; Dambha. (800)

Alobha; Arthavit; Shambhu; Sarvahbutamaheshvara; Shmashananilaya; Tryksha; Setu; Apratimakriti; Lokottaras-phutaloka; Trymbaka; Nagabhushana; Andhakari; Makhaveshi; Vishnukandharapatana; Hinadosha; Akshayaguna; Dakshari; Pushadantabhit; Dhurjati; Khandaparashu; Sakala; Nishkala; Anagha; Akala; Sakaladhara; Pandurabha; Mrida; Nata; Purna; Purayita; Punya; Sukumara; Sulochana; Samageyapriya; Akrura; Punyakirti; Anaymaya; Manojava; Tirthakara; Jatila; Jiviteshvara; Jivitantakara; Nitya; Vasureta; Vasuprada; Sadgati; Satkriti; Siddhi; Sajjati; Kalakantaka; Kaladhara; Mahakala; Bhuasatyapraryana; Lokalavanyakarta; Lokottarasukhalaya; Chandrasanjivana; Shasta; Lokaguda; Mahadhipa; Lokabandhu; Lokanatha; Kritajna; Krittibhushana; Anapaya; Akshara; Kanta; Sarvashastrahadvara; Tejomaya; Dyutidhara; Lokagranti; Anu; Shuchismita; Prasannatma; Durjjeya; Duratikrama; Jyotirmaya; Jagannatha; Nirakra; Jaleshvara; Tumbavina; Mahakopa; Vishoka; Shokanashana; Trllokapa; Trilokesha; Sarvashuddhi; Adhokshaja; Avyaktalakshana; Deva; Vyaktavyakta; Vishampati; Varashila; Varaguna; Saramandhana; Maya; Brahma; Vishnu; Prajapala; Hamsa; Hamsagati. (900)

Vaya; Vedha; Vidhata; Dhata; Srashta; Harta; Chaturmukha; Kailasa-Shikharavasi; Sarvavasi; Sadagati; Hiranyagarbha; Druhina; Bhutapa; Bhupati; Sadyogi; Yogavit; Yogi; Varada; Brahmanapriya; Devapriya; Devanatha; Devajna; Devachintaka; Vishamaksha; Vishalaksha; Vrishada; Vrishavardhana; Nirmama; Nirahamkara; Nirmoha; Nirupadrava; Darpha; Darpada; Dripta; Sarvabhutaparivartaka; Sahasrajit; Sahasrarchi; Prabhava; Snigddhaprakritidakshina; Bhutabhavyabhavannatha; Bhutinashana; Artha; Anartha; Mahakosha; Parakaryaikapandita; Nishkantaka; Kritananda; Nirvyaja; Vyajamardana; Sattvavana; Sattvika; Satyakirti; Snehakritagama; Akampita; Gunagrahi; Naikatma; Naikakarmakrit; Suprita; Sumukha; Suksha; Sukara; Dakshinaila; Nandiskandhadhara; Dhurya; Prakata; Pritivardhana; Aparajita; Sarvasattva; Govinda; Adhrita; Sattvavahana; Svadhrita; Siddha; Putamurti; Yashodhana; Varahabhringadhrika; Bhringi; Balavana; Ekanayaka; Shrutiprakasha; Shrutimana; Ekabandhu; Anekakrit; Shrivatsalashivarambha; Shantabhadra; Sama; Yasha; Bhushaya;Bhushana; Bhuti; Bhutakrit; Bhutabhavana; Akampa; Bhaktikaya; Kalaha; Nilalohita; Satyavrata; Mahatyagi; Nityashantiparayana; Pararthavritti; Vivikshu; Visharada; Shubhada; Shubhakarta; Shubhanama; Shubha; Anarthita; Aguna; Sakshi; Akarta. (1000)

 

Sahasranama Stotra
- the hymn of a thousand names -

Sahasranama means thousand (sahasra) names (nama), and Sahasranama Stotra is a hymn eulogizing the Lord by recounting one thousand of His names. As the various sects of Hindu-tradition (Shaivism, Shaktism and Vaishnavism) grew and spread, it must have become extremely popular to write hymns of a thousand names for the primary Deity of worship. There are various Sahasranama Stotras, but obviously here, we concentrate on the Shiva Sahasranama Stotra.

What makes the Shiva Sahasranama Stotra unique is the number of times and variations of the hymn, that are found in ancient texts. The appearance of the Shiva Sahasranama Stotra in at least 18 different texts is a testament to the fact that Shaivism in various forms was once immensely popular throughout the Indian subcontinent. In fact, Shaivism was the most widespread and influential form of Hinduism prior to 1200 CE (before the beginning of the Islamic era and the pan-Indian Vaishnava devotional movements). One published version of the Shiva Purana [Vangavasi Press Edition] contains six samhitas (books):

(1) Jnana Samhita
(2) Vidyeshvara Samhita
(3) Kailasa Samhita
(4) Sanatkumara Samhita
(5) Vayaviya Samhita
(6) Dharma Samhita

This version of the Shiva Purana is divided into 290 chapters and contains roughly 12,000 verses, and was published based on manuscripts found in eastern India.

The other published version of the Shiva Purana [Venkatesvara and Pandit Pustakalaya Editions] contains not six, but seven samhitas:

(1) Vidyeshvara Samihta
(2) Rudra Samhita
(3) Shatarudra Samhita
(4) Kotirudra Samhita
(5) Uma Samhita
(6) Kailasa Samhita
(7) Vayaviya Samhita

This version of the Shiva Purana is divided into 451 chapters and contains roughly 24,000 verses, and was published based on manuscripts found in northern and southern India.

Clearly the first version is much shorter than the second. And perhaps more importantly, not even the lists of samhitas from the two versions coincide with one another. Why is this?

Some say that the answer to this riddle is in the Shiva Purana itself. Within the text of the Vidyeshvara and the Vayaviya Samhitas, both of which are common to both versions, it is explained that the original Shiva Purana contained 12 samhitas totaling 100,000 verses. Furthermore, the Vidyeshvara (II:49-56) and Vayaviya Samhitas list the names of 12 samhitas and the original number of verses in each:

(1) Vidyeshvara Samhita (10,000)
(2) Rudra Samhita (8,000)
(3) Vainayaka Samhita (8,000)
(4) Uma Samhita (8,000)
(5) Matri Samhita (8,000)
(6) Rudra-Ekadasha Samhita (13,000)
(7) Kailasa Samhita (6,000)
(8) Shatarudra Samhita (3,000)
(9) Sahasrakotirudra Samhita (11,000)
(10) Kotirudra Samhita (9,000)
(11) Vayaviya Samhita (4,000)
(12) Dharma Samhita (12,000)

Glancing back at the list of samhitas in the currently-available published versions, we find that all but the Vainayaka, Matri, Rudra-Ekadasha and Sahasrakotirudra Samhitas are available in one version or another. So, presumably these aforementioned samhitas have been lost with time.

Now, the other lingering questions that come to mind are: whence did the Jnana and Sanatkumara Samhitas come (neither is listed as part of the original text); and why were different collations of samhitas found in different areas? The only rational answer to these questions is that the Shiva Purana has been growing and changing since the text was first put into writing. In different areas, different samhitas were written down, but never were all the books collated to form one complete version. It may indeed be true that there were many more samhitas in existence, which were lost over time. But as some were lost, others were being recovered.

Below is a list of the texts in which Shiva Sahasranama Stotras are found.

1. Mahabharata (Anushasanaparva version)
2. Mahabharata (Shantiparva version)
3. Linga Purana (version 1; chapter 65)
4. Linga Purana (version 2; chapter 97)
5. Shiva Purana (Kotirudra Samhita)
6. Vayu Purana
7. Brahmanda Purana
8. Devi Mahabhagavata Upapurana
9. Padma Purana
10. Skanda Purana
11. Vamana Purana
12. Markandeya Purana
13. Saura Purana
14. Bhairava Tantra
15. Bhringiridi Samhita
16. Rudrayamala Tantra
17. Shiva Rahasya Itihasa
18. Akasa Kalpa Tantra

Using the reductionist approach, we arrive at four different major variants of the Shiva Sahasranama:

1. Mahabharata (Anushasanaparva version)
2. Mahabharata (Shantiparva version)
3. Shiva Purana
4. Rudrayamala Tantra

The two Mahabharata versions were copied into most of the Puranas, including the Linga Purana, with minor variations. An exception is the Shiva Purana version which appears to be original. Another original version is found in the Rudrayamala Tantra, which was later copied into the Shiva Rahasya Itihasa. If we were to hazard a guess as to which school the Shiva Sahasranama Stotras came from, it would be fairly reasonable to say that the Mahabharata (and most Purana) versions belong to the Smartas, the Shiva Purana version belongs to the Pashupatas, and the Rudrayamala Tantra version belongs to the Tantrik Shaivas.

The most ancient form of the Shiva Sahasranama Stotra is found in the Anushasanaparva book of the Mahabharata, wherein Shiva is eulogized by Krishna. The next most ancient version is likely the one found in the Shantiparva book of the Mahabharata, which is thought to have been inserted later into the book, and not found in standard critical editions of the Mahabharata. The 1000 names given below are from the Linga Purana and are probably based on the Shantiparva book of the Mahabharata with some variations. In the Linga Purana, it is not Krishna, but Vishnu who eulogizes Shiva.

It is important to remember that in any given Sahasranama, several names are repeated more than once, and in most there are actually more than 1000 names. Given below are only the first 1000 names as found in the Linga Purana.

Top 3 Movies To Fall In Love

Top 3 Movies To Fall In LoveBreezy romantic entertainers have indeed savored our tastes with some of them sustained in our memories forever. But, for the lovers of romance genre, we have something special about 5 films you will have to watch. These films have been globally acclaimed by the contemporaneous audiences. Let's not stick back to the hackneyed list of classics like 'Roman Holiday', 'Gone with the Wind', 'Casablanca', 'Romeo & Juliet' and so on.

But these movies are sure to bind yourselves more into the emotional adherence.

1) My Girl and I (Korean Movie)

Top 3 Movies To Fall In Love

The film is directed by Jeon Yun-Su and is produced by Jeob Hoon-tak. Released in 2005, 'My Girl and I' is a heart-touching love story that'll let you awestruck on every shot gradually causing lump in your throat. 'Cinema breaks the language barrier' and this one implies it strongly. We're pretty sure that you will keep watching it over and again to fall in love with. 'My Girl and I' is a must watch film for the universal audiences for its decorous depiction about true love and happiness.

2) P.S. I Love You (Hollywood)

Top 3 Movies To Fall In Love
It makes you cry, laugh at moment and feel the love even in its absence. The opening scene of this film would make you draw wrong conclusions that literally turn to be a different one in following sequences. The film is about a young widow left with 10 messages by her late husband that helps trivializing her pains and start a new life. Richard Lagravanese has directed the film with an interesting screenplay.

3) Rab Ne Bana Di Jodi (Hindi)
Top 3 Movies To Fall In Love

Just as the famous saying carries a sweet – Marriages are made in Heaven, this title 'Rab Ne Bana Di Jodi (God Made This Pair) touches everyone's heart. The film's plot is as simple as it defines new-fangled love. Everyone has a love story to tell. Right from a stranger you would see while passing through the road or a passenger you come across journey will have their own stories that would be more interesting than the ones on screens. 'Rab Ne Bana Di Jodi' is one such flick that remains so close to your heart. Starring Shah Rukh Khan in lead role, the film is directed by Aditya Chopra.


Monday, August 30, 2010

Strangest Planes in the World .. (Wow)


खजूर व रताळी हलवा

खजूर व रताळी हलवा

 

जणांसाठी साहित्य
खजूर १० नग (१०० ग्रॅमस्
उकडलेली रताळी मध्यम (१५० ग्रॅमस्
खवलेला नारळ कप (१२० ग्रॅमस्)
काजू ( तुकडे केलेले) १५ नग 
साखर / कप (१२० ग्रॅमस्
तूप टेबलस्पून 

कृती
) रताळी किसून घ्यावी, खजूराचे बारीक तुकडे करावे काजू पाण्यात भिजवून ठेवावेत
) एका भांडयात तूप गरम करून त्यात खवलेला नारळ आणि साखर घालावी आणि साखर वितळेपर्यत शिजवावे
) त्यात किसलेला बटाटा घालून त्याचा रंग बदलेपर्यत मंद आचेवर परतवून घ्यावा
) शेवटी त्यात खजूर आणि भिजवलेले काजू घालून मिनिटं परतवून घ्यावे
) गरम गरम खायला द्यावा.


photo.cms?photoid=6442139

 Monkey Adopts A Kitten

A long tailed macaque monkey adopts a kitten in the forests of Bali, Indonesia

A long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

A young long tailed macaque monkey has been spotted in a forest protectively nuzzling and grooming a ginger kitten and making sure no harm came to it. The extraordinary sight was captured by amateur photographer Anne Young while on holiday at the Monkey Forest Park, in the Ubud region of Bali, IndonesiaA long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

During the remarkable moments the monkey would become agitated if Anne ventured too near to take pictures and at one point used a huge leaf to try and cover the kitten from viewA long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

The monkey was even wary of other macaques and would not allow other young males to get too closeA long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

Throughout the session the kitten enjoyed the attention being lavished on it by its protective carer and made no effort to leaveA long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

The reserve is inhabited by about 340 monkeys in four groups. It is considered sacred by locals and visited by about 10,000 tourists each monthA long tailed macaque monkey has been spotted in a forest in the Ubud region of Bali, Indonesia, protectively nuzzling and grooming a ginger kitten

It is not known how the cat came to be in the company of the macaques

KOLLYWOOD

Kalabhairav Ashtak

Kalabhairav AshtakVisit Us @ www.MumbaiHangOut.Org


 

Kalabhairava is an incarnation of Lord Shiva. He is also the presiding deity of the planet Rahu. Hence for Rahu related troubles reciting the kalabhairava ashtakam is a very good remedy.

 

Devaraaja sevyamaana paavanaanghri pankajam

Vyaalayagya suutramindu shekharam Krupaakaram

Naaradaadi yogivrunda vanditam Digambaram

Kaashikaa puraadhinaatha kaalabhairavam Bhaje .. 1

 

Bhaanu kotib aasvaram Bhavaabdhi taarakam

Param Niilakanthamiipsitaarthadaayakam Trilochanam

Kaalakaalamambujaakshamakshashuulamaksharam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 2

 

Shuulatankapaashadandapaanimaadikaaranam

Shyaamakaayamaadidevamaksharam Niraamayam

Bhiimavikramam Prabhum Vichitrataandavapriyam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 3

 

Bhuktimuktidaayakam Prashastachaaruvigraham

Bhaktavatsalam Sthitam Samastalokavigraham

Vinikvananmanogyahemakinkiniilasatkatim

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 4

 

Dharmasetupaalakam Svadharmamaarganaashanam

Karmapaashamochakam Susharmadhaayakam Vibhum

 

Svarnavarnasheshhapaashashobhitaangamandalam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 5

 

Ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakam

Nityamadvitiiyamishhtadaivatam Nira.Njanam.

Mrutyudarpanaashanam Karaaladamshhtramokshanam

 

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 6

 

Attahaasabhinnapadmajaandakoshasamtatim

Drushhtipaattanashhtapaapajaalamugrashaasanam

Ashhtasiddhidaayakam Kapaalamaalikaadharam

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 7

 

Bhuutasa.Nghanaayakam Vishaalakiirtidaayakam

Kaashivaasalokapunyapaapashodhakam Vibhum

Niitimaargakovidam Puraatanam Jagatpatim

Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 8

 

Phalastuti

 

Kaalabhairavaashhtakam Pathanti Ye Manoharam

Gyaanamuktisaadhanam Vichitrapunyavardhanam

Shokamohadainyalobhakopataapanaashanam

Prayaanti Kaalabhairavaamghrisannidhim Naraa Dhruvam

भारताच्या आर्थिक प्रगतीत महाराष्ट्राचा वाटा

 

महाराष्ट्राच्या दृष्टिने अस्मितेचा भाग बनलेला कर्नाटक सीमाप्रश् गेली पाच दशके धगधगतो आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी (सात जुलै) केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने "बेळगाव आणि परिसर हा कर्नाटकचाच भाग आहे,' असे ठामपणाने म्हटले. अर्थातच, सीमावादावर न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असणार आहे. प्रश् उरतो तो असा, की देशाच्या प्रगतीत मोठी भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्राकडे केंद्र दुजाभावाने पाहते का...?

 

महाराष्ट्राचे खरेच किती योगदान आहे भारताच्या प्रगतीत यावर ही अत्यंत संक्षिप्त नजर...

 

भारताच्या आर्थिक प्रगतीत महाराष्ट्राचा वाटा

 भारतातील उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा १९. टक्के वाटा

 महाराष्ट्रातून १५,२१० मेगावॅट वीज निर्माण केली जाते.

महाराष्ट्राचे क्षेत्र ,०८,००० स्के. किमी. (देशाच्या १० टक्के)

देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक.

 भारतात जमा होत असलेल्या एकुण करापैकी (टॅक्) महाराष्ट्रातून ४० टक्के कर जमा होतो

 महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ७२२ अमेरिकन डॉलर आहे. तर देशाचे ५२१ डॉलर

 उद्योगधंद्यांमध्ये महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ४२७ डॉलर, तर भारताचे १९८ डॉलर

 भारतात सर्वाधिक आनंदीत राज्य महाराष्ट्र असून, आनंदीत नागरिक असलेल्या शहरांमध्ये पुणे, मुंबई आणि नागपूर यांचा नंबर लागतो

 महाराष्ट्राची भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत शैक्षणिक, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रात आघाडीवर

 आर्थिक उलाढालीबाबत महाराष्ट्र भारतात पहिल्या स्थानावर आहे. तर रोजगाराच्या बाबतीतही दुसऱ्या स्थानावर आहे.

 महाराष्ट्रात ७७ टक्के लोकसंख्येत साक्षरता

  आंतरराष्ट्रीय दर्जाची समुद्रातील बंदरे आणि ३८ राज्यस्तरीय बंदरे

  आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विमानतळे, देशांतर्गत उड्डाणे होणारी विमानतळे आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा हवाई वाहतूकीने जोडण्यात आला आहे.

 महाराष्ट्राचा देशाच्या एकूण रस्ते वाहतुकीत ११ टक्के आणि रेल्वे वाहतुकीत टक्के वाटा

 गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रातील ,२०० कंपन्यांची संख्या २६,६०० एवढी झाली आहे.

 परदेशी कंपन्यांची भारतात सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात १३. बिलियन डॉलर

 टाटा, बिर्ला ग्रुप आणि रिलायन्स या देशातील तीन महत्त्वाच्या कंपन्यांची महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक

 भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते.

 

Popular Posts

Total Pageviews

Categories

Blog Archive

Follow by Email